► Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları (Vergi Ziyaı- Usulsüzlük- İş yeri kapama)
► Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları(kaçakçılık- mükellifin özel işlerini yapma- mahremiyetinin ihlali)
► Vergi uyuşmazlığın idari yollarla çözümü
► Uyuşmazlığın dava yoluyla çözümü
► Vergi davalarında tebligat ve cevap verme
► Amme alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlık
► Vergi mahkemesinin nihai kararına karşı başvuru yolları- temyizi
► Vergide uzlaşma- pişmanlık